Всички категории

 • Всички категории
 • Бизнес
 • Детско-юношеска литература
 • Българска детска литература
 • Българска детска класика
 • Приказки
 • Световна детска литература
 • Световна детска класика
 • Стихове за деца
 • Тийн литература
 • Езотерика, Духовни учения
 • Астрология
 • Медицина и здраве
 • Книги за здравето
 • Психология
 • Приложна психология
 • Самопознание и самопомощ
 • Речници
 • Самоучители-разговорници
 • Учебна литература
 • Философия
 • Хоби и свободно време
 • Кулинарна литература
 • Хуманитарни науки
 • Журналистика
 • История
 • История на България
 • Обща световна история
 • Спомени и документи
 • Тайни и загадки
 • Художествена литература
 • Българска художествена литература
 • Биографична българска литература
 • Българска поезия
 • Българска проза
 • Публицистика, Есеистика
 • Разкази и новели
 • Романи и повести
 • Съвременна българска литература
 • Фантастика
 • Класика
 • Преводна литература
 • Европейска класика
 • Мисли и афоризми
 • Публицистика, Есеистика
 • Фантастика
 • Любовни романи
 • Трилъри
 • Световна проза

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Последна актуализация към 11.11.2015 г. 

Основни положения. Дефиниции.

Общите условия са документ, който указва начина и реда за използване на предоставените услуги от Грамма-книжарници ЕООД на потребителите на Интернет портала www.grammabooks.com и урежда отношенията между Грамма-книжарници ЕООД и потребителите на портала.

Чл.1. Грамма-книжарници ЕООД с ИН по ЗДДС BG201160255 (наричано по-нататък за краткост "Дружеството") е оператор на електронната книжарница www.grammabooks.com

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Последна актуализация към 11.11.2015 г. 

Основни положения. Дефиниции.

Общите условия са документ, който указва начина и реда за използване на предоставените услуги от Грамма-книжарници ЕООД на потребителите на Интернет портала www.grammabooks.com и урежда отношенията между Грамма-книжарници ЕООД и потребителите на портала.

Чл.1. Грамма-книжарници ЕООД с ИН по ЗДДС201160255 (наричано по-нататък за краткост "Дружеството") е оператор на електронната книжарница www.grammabooks.com, собственост на "Грамма-книжарници "ЕООД.
Настоящите Общи условия уреждат реда и начина за ползване на услугите за продажба на книги и други артикули, общо наричани по-нататък за краткост "Услугите", в електронната книжарница www.grammabooks.com (наричана по-нататък за краткост "книжарницата").

Чл.2. www.grammabooks.com e виртуален информационен ресурс в Интернет (уебсайт), който дава възможност на потребителите да получават достъп до съдържанието и възможността да закупят предлаганите стоки и артикули.

Чл.3. "Клиент на книжарницата" (наричан по-нататък за краткост "клиент" или Потребител) е всяко физическо или юридическо лице, което извършва фактически действия, насочени към ползване на услугите, предоставени в Книжарницата.

Чл.4. "Услуги" е предоставената на потребителите на Портала www.grammabooks.com, възможност да извършат покупка на книги и/или други артикули, чрез заплащане на покупката по определите по-долу начини и придобиване на собственост върху покупката.

Обвързване с Общите условия

Чл.5. (1) Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Грамма-книжарници ЕООД и регистрираните и/или нерегистрираните Потребители на Портала www.grammabooks.com във връзка с ползването на Услугите.  

(2) Текстът на настоящите Общи условия е достъпен на български език в Интернет на адрес www.grammabooks.com по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Портала. С всяко ползване на Услугите, достъпни чрез Портала, включително с отварянето на интернет страница от Портала, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга интернет страница в Портала, Потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

(3) За да може да използва Услугите по настоящите Общи условия, Потребителят може по желание предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата www.grammabooks.com. Когато Потребителят се регистрира, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия за ползване на портала www.grammabooks.com в процеса на регистрация и натискане на виртуалния бутон "Регистрирай", Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото.

(4) С извършването на регистрацията по предходната алинея, Потребителят се съгласява:
 
a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни);

б) да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност в 7-дневен срок от настъпването на тези промени. 

В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Дружеството има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, Дружеството уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност. 

(5) Потребителят получава желаните от него потребителско име и парола за достъп до всички услуги на  www.grammabooks.com след като извърши процеса на регистрация. Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, които се извършват с неговите потребителско име и парола.

Потребителят се съгласява да уведоми незабавно www.grammabooks.com за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола и или за всяко друго нарушаване на сигурността.  

(6) В случай на загубване (забравяне) на паролата и при наличие на изрично искане от страна на Потребителя,www.grammabooks.com автоматично и/или чрез оператор (в зависимост от техническите възможности на сайта) ще изпрати e-mail съобщение съдържащо регистрираното потребителско име и парола на предоставения от потребителя в процеса на регистрация адрес за електронна поща.

Дружеството не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящия член 5.

(7) Ползването на Услугите по настоящите Общи условия, може да се осъществява и от Потребители, които не са регистрирани при условията на алинея 3 и 4 от настоящия член. 

Действие на настоящите Общи условия   

Чл. 6. Настоящите Общи условия пораждат действие между страните от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 5, ал. 2 и ал. 3 и имат действие  за регистрираните Потребители – за неопределен срок от регистрирането на Потребителя до прекратяването на действието по реда, предвиден в настоящите Общи условия, а за нерегистрираните Потребители до преустановяване на ползването на услугите.

Чл. 7. В случай, че бъдат направени промени в Общите условия, Дружеството публикува на видно място в началната страница на www.grammabooks.com съобщение за направените промени в Общите условия и електронна препратка към новата редакция на Общите условия, като по този начин Потребителят се счита за надлежно уведомен за направената промяна в настоящите Общи условия.

Цени и начин на плащане

Чл. 8. (1) Цените на артикулите са надлежно посочени в каретата, в които се съдържа информацията за тези артикули. Цените са посочени в български лева с включен ДДС.

(2) Дружеството си запазва правото да променя цените на артикулите по всяко време. При потвърдена от страна на Дружеството поръчка цената на конкретния/те артикул/и по тази поръчка не подлежи на промяна в периода от потвърждаване на поръчката до извършване на плащането в определения за това съгласно член 14 по-долу срок.

Чл. 9. В случай, че в Книжарницата се продават списания/книги, включително и специални издания на списания/книги, които към момента на покупката в електронния магазин не са в редовна продажба в търговската мрежа в Република България, Дружеството си запазва правото да обяви цени, различни от посочените на корицата на тези списания и/или специални издания.

Чл. 10. (1) Обявената цена за доставка на артикули е посочена в български лева с включен ДДС и се отнася за доставяне на територията на Република България на артикули в рамките на една поръчка.

(2) Дружеството си запазва правото да променя цените за доставка по всяко време. При потвърждаване на поръчка от страна на Дружеството цената за доставка по тази поръчка не подлежи на промяна в периода от потвърждаване на поръчката до извършване на плащането в определения за това срок.

Чл. 11. Общата стойност на поръчката включва сумата от цените на поръчаните артикули и цената за доставка.

Чл.12. (1) Заплащане на извършваните покупки в книжарницата се осъществява чрез наложен платеж.

(2) Дружеството си запазва правото да използва и други начини за заплащане или да ограничи начините за заплащане на осъществяваните покупки за част от предлаганите артикули.

Чл. 13. (1) Дружеството потвърждава направената от клиента поръчка посредством изпращане на електронно писмо на посочения от клиента в електронната заявка електронен адрес.

(2) В случай че поради причини, независещи от Дружеството, заявката на клиента частично или цялостно не може да бъде изпълнена, Дружеството уведомява клиента с ново електронно писмо на посочения от клиента в електронната заявка електронен адрес.

Чл. 14. Доставката на поръчаните артикули се извършва посредством куриерска фирма на принципа "доставка срещу подпис" в работни дни между 9.00 и 18.00 часа.

Срокове

Чл. 15. Изпращането на поръчания/те артикул/и се извършва в срок до 3 (три) работни дни от момента на потвърждаване на заявката от страна на Дружеството, освен ако по независещи от Дружеството причини поръчката не може частично или цялостно да бъде изпълнена.

Чл. 16. Доставката на поръчания/те артикул/и се извършва в срок до 5 (пет) работни дни от момента на изпращането й.


Доставка на закупените артикули

Чл. 18. Клиентът-потребител е длъжен да посочи в електронния формуляр за доставка следните данни: име и фамилия на клиента или на лицето, което ще получи доставката, точен адрес за доставка, включващ: улица, номер (при наличие на такива и блок, вход, етаж, апартамент), пощенски код на населеното място, наименование на населеното място, телефон и e-mail за обратна връзка.

Чл. 19. Дружеството доставя артикули на територията на всички населени места в Република България. Клиентът може да посочи като "адрес за доставка" единствено адрес на територията на Република България. Дружеството не приема поръчки, в които е посочен адрес за доставка извън територията на Република България.

Чл. 20. Дружеството си запазва правото да откаже доставка на потвърдена поръчка, ако начинът на доставка е обективно затруднен, както и в случай, че адресът за доставка е крайно отдалечен или стойността на поръчката спрямо разходите за обслужване е икономически необоснована. В такъв случай, ако по конкретната поръчка вече е било извършено заплащане от страна на клиента, Дружеството за своя сметка възстановява на клиента заплатената сума.

Чл. 21. При доставка на повредени или дефектни артикули Дружеството за своя сметка възстановява на клиента конкретния повреден или дефектен артикул. За целта клиентът следва незабавно след получаване на доставката да отправи рекламация на електронен адрес sales@grammabooks.com  или на телефон 0893501051, като посочи естеството на повредата или дефекта и номера на товарителницата, с която е била доставена пратката.

Чл. 22. (1) Дружеството не носи отговорност за забавяне на доставката или неполучаването на същата при непълен или грешно попълнен адрес за доставка от страна на клиента.

(2) При липса на лице, което да получи пратката в работно време на посочения от клиента адрес за доставка, Дружеството полага всички усилия да се свърже с клиента на посочения от клиента телефон за контакт. Ако такава връзка не може да бъде осъществена, тъй като клиентът не отговаря на позвъняванията или телефонът е изключен, както и при некоректно посочен от клиента телефонен номер, за доставянето на пратката се процедира съгласно правилата и условията на куриерската фирма за доставка на пратки.

Връщане на закупени от електронния магазин артикули

Чл. 23. В срок от 7 (седем) работни дни, считано от деня на доставяне на пратката, клиент, който не е търговец по смисъла на Търговския закон, има право да върне закупените от електронния магазин артикули.  За целта е необходимо да са налице следните условия:

1. артикулът да бъде с ненарушена цялост, без наранявания, одрасквания или външни повреди;

2. разходите за доставката на поръчката от адреса на клиента до офиса:

Плевен 5800
Книжарница Грамма
ул. „Иван Вазив“ 16,

посредством същата куриерска фирма, която е извършила доставката до адреса на доставка, са за сметка на клиента;

3. клиентът да информира Дружеството за желанието си да върне артикулите, като изпрати електронно писмо на адрес sales@grammabooks.com  или позвъни на телефон 0893501051.